Kabura do MC9090, MC9190, MC92N0, MC9200 z klipsem